Uncategorized

Ñóòî÷íûé   ïðèðîñò ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ COVID-19 âíîâü ïðåâûñèëî 7 òûñÿ÷Social 

Áàêó/16.02.22/  Àçåðáàéäæàíå çà ïîñëåäíèå ñóòêè  çàðåãèñòðèðîâàíî 7 148 íîâûõ ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé (COVID-19), 7 387 ïàöèåíòîâ âûëå÷èëèñü, 22 – ñêîí÷àëèñü, ñîîáùèë 16 ôåâðàëÿ Îïåðàòèâíûé øòàá ïðè Êàáèíåòå ìèíèñòðîâ.

Âñåãî ñ íà÷àëà ïàíäåìèè â ñòðàíå áûëî âûÿâëåíî 759 753 ôàêòà çàðàæåíèÿ COVID-19,  â òîì ÷èñëå 703 952 ÷åëîâåê èçëå÷èëèñü, 9 127 – ñêîí÷àëèñü, àêòèâíî áîëüíûõ – 46 674.

Çà ïîñëåäíèå ñóòêè â ñòðàíå ïðîâåäåíî 18 346 òåñòîâ íà âûÿâëåíèå COVID-19.—06Â-

xural.com

Related Articles

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button